Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu oraz przedstawicieli placówek, które wzięły udział w konkursie na wręczenie nagród, które odbędzie się 24.03.2024. o godz. 15.00, w sali widowiskowej, w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wszystkie prace będą tego dnia wyeksponowane i będzie można je nabyć za wolny datek do puszki. Zapraszamy również wszystkie dzieci na spektakl słowno-muzyczny pt. „Na ratunek” w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej Przyjaciół MOWP “Bajki ze starej szafy”.

NAGRODY MOŻNA ODEBRAĆ TYLKO W DNIU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU!

Nagroda specjalna: dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach

Nagrody indywidualne w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:

Wyróżnienie I stopnia:

1

Maja Adamus

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach

2

Maja Górkiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach

3

Fabian Sobida

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach

4

Aleksander Bogacz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach

5

Iga Kolasa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

6

Lilianna Kolasa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

7

Zuzanna Bernaś

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

8

Gabriela Tatoń

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach

9

Klara Potocka

Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu

10

Ewa Mądrzycka

Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu

Wyróżnienie II stopnia:

1

Blanka Wabik

Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu

2

Tymon Noworyta

Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu

3

Huber Zając

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach

4

Zygmunt Kozica

ZSP - Przedszkole Samorządowe w Harmężach

5

Okcjan Olszewski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach

6

Tamara Chomiszczak

Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Oświęcimiu

7

Alicja Ryba

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach

8

Adam Rączka

ZSP - Przedszkole Samorządowe w Harmężach

9

Dawid Piskorz

ZSP - Przedszkole Samorządowe w Harmężach

10

Wiktoria Popławska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach

Wyróżnienie III stopnia:

1

Kinga Nagi

ZSP - Przedszkole Samorządowe w Harmężach

2

Oliwia Wojtusiak

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach

3

Kacper Komendera

Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu

4

Jakub Chudzik

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach

5

Gabriela Zaprzałka

Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Oświęcimiu

6

Aleksander Sidło

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach

7

Anastazja Sieranc

Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Oświęcimiu

8

Oliwia Więcek

Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu

9

Nikola Więcek

Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu

10

Zuzanna Czerwionka

Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe" w Oświęcimiu

Nagrody indywidualne w kategorii kl. I – III

I miejsce:

1

Ilona Luranc

Szkoła Podstawowa nr w Zaborzu

2

Zofia Dziwoki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Oświęcimiu

3

Amelia Słowik

Szkoła Podstawowa nr w Zaborzu

4

Julia Czerwienka

Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu

5

Franciszek Grubka

Szkoła Podstawowa nr 7 w Oświęcimiu

6

Nikodem Stankiewicz

Szkoła Podstawowa w Grojcu

7

Maria Zdziebko

Szkoła Podstawowa nr 7 w Oświęcimiu

8

Zofia Mastykarz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Oświęcimiu

II miejsce:

1

Lila Dmochowska

Szkoła Podstawowa nr w Zaborzu

2

Paulina Czechowska

Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu

3

Zofia Krzemień

Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu

4

Elżbieta Mądrzycka

Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu

5

Irena Kozica

ZSP - Szkoła Podstawowa w Harmężach

6

Wiktor Piskorz

ZSP - Szkoła Podstawowa w Harmężach

7

Dorian Janusz

Szkoła Podstawowa w Rajsku

8

Zuzanna Hałat

Szkoła Podstawowa nr 1 w Oświęcimiu

9

Maria Szczepaniak

Szkoła Podstawowa nr w Zaborzu

III miejsce:

1

Izabela Jekiełek

Szkoła Podstawowa nr 7 w Oświęcimiu

2

Lilianna Warmbier

Szkoła Podstawowa w Rajsku

3

Kacper Seidler

Szkoła Podstawowa nr 7 w Oświęcimiu

4

Nadia Święgocka

Szkoła Podstawowa nr 7 w Oświęcimiu

5

Magdalena Radwan

Szkoła Podstawowa w Grojcu

6

Zofia Mackowska

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku

7

Natalia Rydzoń

Szkoła Podstawowa w Grojcu

8

Aleksandra Szweda

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku

9

Maja Kos

Szkoła Podstawowa nr 7 w Oświęcimiu

§1 Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest promowanie działalności charytatywnej oraz pozytywnych wartości takich jak empatia, współczucie oraz chęć niesienia pomocy innym.
 2. Zainteresowanie młodych ludzi działalnością wolontaryjną.
 3. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz form zdobienia.

§2 Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna ” jest Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3
 2. Miejsce dostarczania prac: w Szkoła Podstawowej nr 3 im. K. Tańskiej – Hofmanowej ul. Ignacego Krasickiego 12, 32-600 Oświęcim.
 3. W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Dominika Niemiec tel. 514 350 764

§3 Założenia organizacyjne

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I - III szkół podstawowych z Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:
  1. KATEGORIA I – Przedszkola
   - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  1. KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe, klasy I - III
   - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  1. NAGRODA SPECJALNA – dla przedszkola lub szkoły, która zaangażuje najwięcej dzieci.
 1. Prace muszą być wykonane samodzielnie,
 2. Format pracy: praca przestrzenna z możliwością zawieszenia;
 3. Technika wykonania dowolna;
 4. Praca powinna być opisana (imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły, telefon lub e-mail rodzica lub opiekuna prawnego);
 5. Każde przedszkole lub szkoła powinno sporządzić imienną listę wszystkich uczestników konkursu i dołączyć do prac.
 6. Dla każdego uczestnika konkursu prosimy o wypełnienie klauzuli i oświadczeń zawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli nie będzie tej klauzuli praca nie zostanie zakwalifikowana do konkursu.
 7. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności   do czynności prawnych oświadczenia klauzulę, o której mowa w §3 ust. 8   w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.
 8. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 9. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie: od 13.03.2024 do 15.03.2024 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Tańskiej – Hofmanowej ul. Ignacego Krasickiego 12, 32-600 Oświęcim.
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
 • walory artystyczne i estetyczne,
 • pomysłowość,
 • pracochłonność,
 • samodzielność.
 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie od dnia 19.03.2024 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników

§5 Nagrody główne

 1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii: nagrody główne oraz wyróżnienia.
 2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród które, odbędzie się 24 marca 2023 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu
  o godz. 15.00 podczas Wielkiego Charytatywnego Kiermaszu Wiosennego organizowanego przez fundację "Mała Orkiestra Wielka Pomocy".
 3. Konkursowe Pisanki będą wyeksponowane w dniu 24.03.2024 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu od godz. 9.00. Podczas ekspozycji prac będzie można je otrzymać za wolny datek do puszki. Kiermaszowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz
  3-letniego Jasia Sulkiewicza z Grojca, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Całość zebranych w tym dniu środków trafi na konto podopiecznego w fundacji Zdążyć z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskiwać refundacje poniesionych kosztów leczenia Kubusia .

§7 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
  i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
 3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian
  w regulaminie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
 5. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu oraz przedstawicieli placówek, które wzięły udział w konkursie na wręczenie nagród, które odbędzie się 10.12.2023r. o godz. 15.00, w sali widowiskowej, w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wszystkie prace będą tego dnia wyeksponowane i będzie można je nabyć za wolny datek do puszki.

NAGRODY MOŻNA ODEBRAĆ TYLKO W DNIU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU!