poniedziałek, 05 listopad 2018 06:46

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa”

§1 Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest promowanie działalności charytatywnej oraz pozytywnych wartości takich jak empatia, współczucie oraz chęć niesienia pomocy innym.
 2. Zainteresowanie młodych ludzi działalnością wolontaryjną.
 3. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz form zdobienia.

§2 Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa” jest Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3
 2. Miejsce dostarczania prac: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim (naprzeciwko Dworca PKP).
 3. W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Dominika Niemiec tel. 514 350 764

§3 Założenia organizacyjne

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I - III szkół podstawowych z Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:
  1. KATEGORIA I – Przedszkola
   - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  2. KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe, klasy I - III
   - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  3. NAGRODA SPECJALNA – dla przedszkola lub szkoły, która zaangażuje najwięcej dzieci.
 3. Prace muszą być wykonane samodzielnie,
 4. Format pracy: praca przestrzenna z możliwością zawieszenia;
 5. Technika wykonania dowolna;
 6. Praca powinna być opisana (imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły, telefon lub e-mail rodzica lub opiekuna prawnego);
 7. Każde przedszkole lub szkoła powinno sporządzić imienną listę wszystkich uczestników konkursu i dołączyć do prac.
 8. Dla każdego uczestnika konkursu prosimy o wypełnienie klauzuli i oświadczeń zawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli nie będzie tej klauzuli praca nie zostanie zakwalifikowana do konkursu.
 9. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności   do czynności prawnych oświadczenia klauzulę, o której mowa w §3 ust. 8 w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.
 10. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 §4 Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie: od 19.11.2018 r. do 21.11.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim (naprzeciwko Dworca PKP).
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
  • walory artystyczne i estetyczne,
  • pomysłowość,
  • pracochłonność,
  • samodzielność.
 2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie od dnia 26.11.2018 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników

§5 Nagrody główne

 1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii: nagrody główne oraz wyróżnienia.
 2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród które, odbędzie się 2 grudnia 2018 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu o godz. 15.00 podczas Wielkiego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez fundację "Mała Orkiestra Wielka Pomocy".
 3. Konkursowe bombki będą wyeksponowane w dniu 02.12.2018 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu od godz. 11.00. Podczas ekspozycji prac będzie można je otrzymać za wolny datek do puszki. Jarmarkowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz 7-letniej Amelki Sanak - niemówiąca dziewczynka z autyzmem. Całość zebranych w tym dniu środków trafi na konto podopiecznego w fundacji Zdążyć z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskiwać refundacje poniesionych kosztów leczenia Amelki.

§7 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
  i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
 3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian
  w regulaminie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
 5. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.
Czytany 812 razy